జాతీయ విజ్ఞాన శాస్త్ర దినం సందర్భం లో శాస్త్రవేత్తల కు అభినందన లుతెలిపిన ప్రధాన మంత్రి

జాతీయ విజ్ఞాన శాస్త్ర దినం నాడు శాస్త్రజ్ఞుల కు ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అభినందనల ను తెలియజేశారు. ప్రధాన…

సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో విజ్ఞాన సర్వత్ర పూజ్యతేలో భాగంగా ధార- భారతీయ విజ్ఞాన వ్యవస్థకు ఆధారం – ఉపన్యాస ప్రదర్శనలు రేపటి నుంచి ప్రారంభం

సీరీస్ లో ముందుగా గణితానికి తరతరాలుగా భారతదేశం అందించిన సహకారంపై దృష్టి సారిస్తూ 'భారతదేశంలో గణిత శాస్త్రం కీలక ప్రధానాంశాలు 2022…

Banner